Kandidaterna

Posted · Add Comment

Detta är de aktiva i Seko Stockholm som finns på valbar plats till politiska församlingar i höstens val. Genom att rösta på dem stärker du Seko Stockholms position. Vi får lättare att göra vår röst hörd. Och det blir enklare för oss att påverka!

Teres Lindberg kandiderar för Socialdemokraterna till riksdagen

Therese har lång erfarenhet av politiken i Stadshuset i Stockholm. För närvarande sitter hon i riksdagen och i det för Seko strategiska trafikutskottet. Hon är medlem i Seko och har sorterat paket på posten.

– Vi måste ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det innebär bland annat att vi måste få bort social dumping. Vi kan inte acceptera att arbetsgivare kan importera arbetskraft från andra länder som ska jobba till villkor under kollektivavtalen. Särskilt noga följer jag vad som sker på transportområdet, där långtradarchaufförer ibland blir kvar i arbetet i Sverige längre än tillåtet.

– Vi har redan fått igenom en del åtgärder som motverkar dumpingen, bland annat att lastbilar kan klampas (hjulen blir låsta av betongklumpar) om de körs 
i Sverige utan tillstånd.

Kadir Kasirga kandiderar för Socialdemokraterna till riksdagen

Kadir började jobba inom spårbranschen i Stockholm år 2000, då blev han också medlem i Seko. I samband med att han blev biljettkontrollant för 13 år sedan blev han skyddsombud. I dag är Kadir tjänstledig från sin anställning som kriminalvårdare för politiska uppdrag. Kadir har en rad tunga politiska uppdrag och är också fackligt-politiskt ansvarig på Seko Stockholm. Han är ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby och i det kommunala bostadsföretaget Stockholmshem. Han ingår vidare i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad.

– En grund för ett tryggt och jämlikt samhälle är att människor kan känna sig trygga på jobbet. Därför behöver vi få bort osäkra anställningar, särskilt viktigt är att få bort allmän visstid.

– Vi behöver också få tydligare regler när offentliga verksamheter upphandlas, inte minst när det gäller personalövertagande och krav på kollektivavtal.

– Överhuvudtaget behöver vi få ett tryggare arbetsliv. Förra året dog 55 människor i Sverige på grund av arbetsplatsolyckor. Det visar att vi behöver en tydligare, mer kraftfull lagstiftning.
Jag är också mycket engagerad i bostadspolitiken, som också är en viktig del av människors välfärd. Ett centralt krav är att vi behöver bygga fler billiga hyresrätter. Även unga, studenter och låginkomsttagare ska ha möjlighet att skaffa sig en bostad.

Alexander Lindholm kandiderar för Socialdemokraterna till riksdagen 
och till kommunfullmäktige i Stockholms stad

Alexander startade sin bana inom Seko som anställd av Telia. Han har sedan dess haft många uppdrag inom Seko, bland annat som ordförande för Seko Stockholm. Han blev invald till kommunfullmäktige i Södertälje 2014 med gifte sig och flyttade från kommunen och har därför blivit tvungen att avsäga sig uppdraget. Alexander, som idag är ombudsman på Seko, är för närvarande ordförande i Idrottsnämnden i Stockholms stad.

– En av mina hjärtefrågor är att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Det betyder att även utstationerad arbetskraft från andra EU-länder och arbetskraft från tredje land, det vill säga utanför EU, ska följa svenska kollektivavtal. Vi behöver också en bättre reglering när det gäller arbetskraftsmigration.

– Arbetsgivare som vill använda arbetskraft från tredje land ska vara tvungna skriva på ett avtal som garanterar att arbetstagaren får jobb, det vill säga ett så kallat bindande arbetskraftserbjudande. Det innebär att de villkor som i förväg skickas till Migrationsverket och facket också ska gälla i anställningsavtalet. Idag är det möjligt att skicka in villkor och sedan ge sämre villkor i anställningsavtalet. Ett sådant agerande är inte olagligt eftersom villkoren i arbetskraftserbjudandet inte är bindande.

– Dessa regler behövs både för att motverka social dumping och för att förhindra att arbetare från andra länder inte blir utnyttjade.

Bawer Kevir kandiderar för Socialdemokraterna till Stockholms landsting

Bawer har suttit i kommunfullmäktige sedan 2014, däribland i Trafiknämnden. Han är medlem i Seko sedan 1992 och har arbetat i 26 år som spärrvakt i tunnelbanan.

– Den viktigaste frågan för mig är upphandlingarna. Vid många upphandlingar har de blivit allvarliga försämringar för de anställda. Det är avgörande att de fackliga organisationerna får insyn och inflytande över upphandlingarna. Ett krav som alltid ska vara uppfyllt är att det upphandlade företaget har tecknat kollektivavtal.
Andra frågor som är viktiga för mig är rätten till heltid och att få bort de otrygga och osäkra jobben.

Lina El Yafi kandiderar för Vänsterpartiet till Stockholms landsting

Lina blev kontaktombud för Seko när hon började jobba på Lidingöbanan 2002. Numera är hon förare på Tvärbanan. Under 4 år var hon ordförande för den gemensamma fackklubben för anställda vid Tvärbanan och Saltsjöbanan. Idag är hon vice ordförande. I år är första gången som Lina kandiderar till ett politiskt uppdrag, men hon ingår i Vänsterpartiets fackliga utskott i Stockholm och är ordförande i Sekovänstern, en partiförening för Seko-medlemmar.

– Framför allt är jag insatt i frågor som gäller kollektivtrafiken. En av de stora frågorna är att villkoren inte ska bli sämre för de anställda i samband med att verksamheter upphandlas. Idag går för det mesta uppdraget till det företag som lägger lägst anbud. Sedan blir det personalen som får betala notan för de pressade kostnaderna.

– Helst skulle jag se att kollektivtrafiken i Stockholm bedrevs i egen regi, men när upphandlingar sker måste personalens villkor bevakas. Ett absolut minimikrav vid upphandlingar är att det finns kollektivavtal, men det är inte tillräckligt. 
Vi har sett många exempel på företag som kringgår avtalen.

– Sedan vill jag överhuvudtaget se ett mer jämlikt och rättvist Stockholm. Bra kollektivtrafik handlar både om goda villkor för personalen och att trafikanterna ska få bra service utan att det blir för dyrt. Alla människor i Stockholm ska ha råd och möjlighet att åka kollektivt.

Alexander Petersson kandiderar för Socialdemokraterna till Stockholms landsting

Alexander är medlem i Seko och arbetar inom kriminalvården, för närvarande på Kronobergshäktet. Han har också länge varit aktiv i SSU och tidigare varit vice ordförande för SSU i Stockholms stad. Han har också varit ansvarig för Café Socialism, ett debatt- och seminarieforum.

– Jag vill lyfta de stora perspektiven. Vi behöver utjämna de allt större klassklyftorna. Det är den politiska grundfrågan. Under många år har vi haft en omfördelning i fel riktning, från folkflertalet till de rikaste. Nu är det hög tid arbetare får tillbaka en del av kakan. Detta handlar både om stora skeenden och konkreta frågor. Ett tydligt krav som jag brinner för är lägra avgifter i kollektivtrafiken.

Ingela Edlund kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Stockholms stad

Ingela har länge varit medlem i Seko och arbetat som brevbärare. 1988 börjad hon att arbeta på Sekos förbundskontor. Hon har varit förbundssekreterare i Seko och andre vice ordförande i LO. Under den perioden var hon bland annat ansvarig för LO:s arbete mot rasism och högerpopulism som gick under namnet ”Alla kan göra något”. Idag arbetar hon för verkställande utskottet på Sekos kontor.

– Jag brinner för att människor ska kunna känna sig trygga både i arbetslivet och i samhället i stort. Det handlar om säkra och hållbara arbetsplatser, där de anställda inte är tillfälligt anställda och har rätt till heltid.

– Men det handlar också om trygga bostadsområden. Visst behövs polis och ordning, men för att skapa trygghet krävs också en fungerande välfärd, service och att vi bryter segregationen på bostadsmarknaden.

Linda Agetoft kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Stockholms stad

Linda är ombudsman på Seko och ansvarig för Väg och ban. Det innebär bland annat att hon har ett ansvar för avtalet, att stötta förtroendevalda och att agera i samband med tvister. Linda sitter idag i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad. Hon sitter även i kyrkoförsamlingen som representant för Socialdemokraterna.

– En fråga som engagerar mig är att främja integrationen i Stockholm. Alla ska ha samma möjligheter oavsett var bostaden ligger i Stockholm.

– Jag är aktiv i Kungsholmens S-förening som har tagit initiativ till flera projekt. Ett går ut på att ungdomar på Kungsholmen får kommunala sommarjobb i förorter medan ungdomar i förorterna får sommarjobb på Kungsholmen. Det kan vara en väg för att vidga perspektiven.

– Sedan driver jag flera arbetsmarknadsfrågor. En konkret fråga är att öka säkerheten för anställda i samband med vägarbeten. Helst borde trafiken ledas om, men det är inte alltid möjligt. En annan strategi kan vara att höja böterna får de bilister som kör för fort när de passerar vägarbetet. Idag är det många vägarbetare som känner sig otrygga i arbetet på grund av de höga hastigheterna.

– Sedan finns mer generella arbetsmarknadsfrågor som är viktiga. En sådan är att allmän visstid borde avskaffas.

Marta Aguirre kandiderar för Vänsterpartiet till Stockholms landsting

Marta har varit aktiv som förtroendevald i Seko i 20 år. Under hela perioden har hon jobbat inom pendeltågstrafiken med en rad olika uppgifter, som förare, tågvärd och stationsvärd. Marta har också haft en rad olika uppdrag inom Seko. Hon har varit ordförande i Pendelklubben, suttit i avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Idag är hon bland annat ansvarig för den fackliga handledarkursen som riktar sig till nya förtroendevalda. Marta har också flera politiska uppdrag. Hon är ersättare i landstinget och sitter i Vänsterpartiets partistyrelse.

– Landstinget måste bli en mycket bättre arbetsgivare. Idag är kunskapen ofta dålig om hur den svenska modellen fungerar. Arbetsmarknadens parter ska själva göra upp om villkoren utan att politiken lägger sig i. Politisk styrning leder inte sällan till att det uppstår skevheter i systemet, vilket i sin tur underminerar det fackliga inflytandet.

– Sedan är det viktigt att bevaka upphandlingarna. Helst borde verksamheten bedrivas i egen regi av landstinget, men när det sker upphandlingar är det viktigt att försvara de anställdas villkor. Det är alltid de anställda som kommer i kläm när en verksamhet ska genomföras så billigt som möjligt.

– Överhuvudtaget är det dumt att låta privata företag, ofta med säte i ett annat land, sköta verksamhet som kollektivtrafiken. Vi måste ta ett större ansvar för skattepengarna.

Bengt Wallman kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Sundbyberg

Bengt har arbetat på Armémuseum och blev 2013 aktiv som förtroendevald i Seko. Han har ingått i A-gruppen i Seko Stockholm, som arbetar med organisering, varit med i facklig-politiska kommittén och suttit i redaktionen för Första Linjen. Idag är han anställd av Seko och jobbar med facklig och juridisk rådgivning på Seko Direkt. Bengt är vidare ledamot av grundskole- och gymnasienämnden och ersättare i kommunstyrelsen 
i Sundbyberg.

– Jag slåss för tryggare och säkrare anställningar. Som kommunpolitiker går det att direkt påverka den kommunala anställningspolitiken. Ett centralt krav är att få bort allmän visstid, ett annat att alla anställda ska erbjudas heltidstjänster. Målet bör vara att kommunen ska uppträda som en mönsterarbetsgivare.

Bengt är också starkt engagerad i skolan. Han säger att det är viktigt att inte ”dumsnåla” på förskolan och skolan. Han betonar att samhället får tillbaka varje krona som satsas på förskola och skola. En grundbult i den svenska välfärden är en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet. ”Vi måste stoppa vinstjakten och använda pengarna till personal istället”, säger Bengt.