LO kräver ökad jämlikhet

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

2016 tillsatte LO en Jämlikhetsutredning. Nu har utredningen presenterat sin slutrapport Program för jämlikhet. Rapporten visar att Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste årtiondena. De vidgade klyftorna får stora negativa effekter, både för sammanhållningen i samhället och för den enskilde individens möjligheter.

– Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan jämlikheten öka igen. Vi behöver en ny skattepolitik som omfördelar resurser. Det är dags att ta tillbaka jämlikheten, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.
En del av LO:s förslag höjer statens intäkter, medan andra kostar pengar. Reformerna kräver dels omprioriteringar, dels en höjd skattekvot. Sveriges har också mycket starka offentliga finanser. Det är i dagsläget inte rimligt att bygga upp en ännu större buffert och därför behövs ett lägre satt överskottsmål. LO riktar också kritik mot januariavtalet, som begränsar den nuvarande regeringens möjligheter att driva på för ökad jämlikhet.
– Högerpolitiken har fått diktera villkoren alldeles för länge. Vanligt folk får betala priset. Det är galet, säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande.

Fakta. LO:s förslag för ökad jämlikhet

Ny skattepolitik. Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar. Under de senaste decennierna har flera skatter på kapital och kapitalinkomster slopats eller sänkts kraftigt. Skatteundantagen som gynnar höginkomsttagare måste tas bort.

Jämlik skola. Föräldrarnas bakgrund har stor betydelse för hur bra en elev lyckas i skolan. Underkänt betyg för ett skolsystem som ska utjämna, inte spä på, orättvisa skillnader. För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet föreslår LO bland annat att skolvalet görs mer rättvist, att skolpengen tas bort och att resurser fördelas efter socioekonomi. En satsning på fritids – vad LO kallar lärfritids – med mer personal och fler aktiviteter skulle bidra till elevernas utveckling.

Bra bostäder till alla. I 240 kommuner råder bostadsbrist och det som väl byggs blir dyrt. LO föreslår därför att staten tar ett ökat ansvar för finansieringen så byggtakten kan öka. Konkurrensen på byggmarknaden är låg och LO föreslår därför att ett statligt byggbolag inrättas som kan öka konkurrensen och sänka kostnaderna för bostadsbygge. Att fler hyresrätter byggs i områden som domineras av bostadsrätter måste också prioriteras då boendesegregation cementerar ojämlikhet.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.