Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Den 30 april arrangerade Seko Stockholm ett digitalt årsmöte. Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten öppnade mötet och röstlängden fastställdes till 49 personer.

Viktor Risling och Peter Eriksson förklarade hur röstningsverktyget VoteIT fungerar. Mirja Räihä valdes till mötesordförande och Monika Roll till mötessekreterare. Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelse för 2020 och lägga styrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna. Årsmötet beslutade vidare att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Två motioner behandlades på årsmötet. Den första handlade om att kollektivtrafiken bör återtas i egen regi. Stefan Pagliarini och Jannis Konstantis var några av dem som pläderade för att motionen skulle antas. Årsmötet beslutade att godkänna motionen. Den andra motionen handlade om att MTR:s metoder och mål i Sverige borde granskas. Jannis Konstantis yrkade bifall och årsmötet beslutade att anta motionen.

Därefter genomfördes val. Karin Åkersten omvaldes som ordförande för Seko Stockholm för en tvåårsperiod. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter för två år: Monika Roll, Linnea Garli och Ove Skagerström. Vidare valde en person till ledamot för ett år: Peter Karlsson Eriksson. Därutöver valdes sex personer till ersättande styrelseledamöter för ett år: Jenny Johnsson, Natalia Espinoza, Alexander Petersson, Fiasel Jafri, Charlotte Rinaldo och Stevan Mihajlovic. Till revisor på två år valdes Markus Nordanstig medan posten som revisorsersättare lämnades vakant. Till fanbärare utsågs Alf Reine. Årsmötet beslutade att skjuta fyllnadsvalet till valberedningen till höstmötet.

Årsmötet beslutade också om nomineringar till Sekos förbundskongress 2021. Mötet beslutade att nominera Johan Lindholm till posten som vice ordförande och Mats Ekeklint till avtalssekreterare. Nomineringen av Sekos förbundssekreterare ledde till diskussion. Förslaget var att nominera Linda Agetoft men Linnea Garli menade att alla med höga uppdrag inom Seko bör ha haft ett yrke inom Sekos branscher och ha varit fackligt förtroendevalda inom Seko och yrkade därför på avslag. Till sist beslutade ändå årsmötet med 25 röster för och 14 mot att nominera Linda Agetoft. Linnea Garli reserverade sig mot beslutet. Till förbundsstyrelsen nominerades Karin Åkersten som ordinarie ledamot och Viktor Risling som ersättare. Årsmötet nominerade Gerardo Berrios till posten som förbundsrevisor och Anna-Carin Lindberg till valberedningen.

Årsmötet valde Stefan Andersson till ordinarie ombud för Sekos A-kassa och Monika Roll och Viktor Risling som ersättande ombud.

Personer som lämnade sina uppdrag i och med årsmötet tackades av. Däribland Mattias Åberg, Alexander Koliopanos-Panos och Sandra Altamirano. Mirja Räjhä avslutade årsmötet.

Text: Mats Wingborg
Foto: Dylan Ferreira/Unsplash

Kommentar. Seko Stockholms valberedning

Valberedningen vill förklara anledningen till att man presenterade ett nytt förslag till regionstyrelse mot det som var utskickat inför årsmötet. Det visade sig att några nomineringar från Väg & Ban olyckligt hade fallit mellan stolarna. Efter att detta uppdagats agerade valberedningen och gav ett nytt förslag till regionstyrelse.

– Valberedningen beklagar det inträffade och kommer se över rutiner vid nomineringar, säger Anna-Carin Lindberg, sammankallande i valberedningen.

Andra läser

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
Nyheter

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail

Under de senaste åren har antalet behovsanställda ökat kraftigt inom postföretaget Citymail, det vill säga anställda som kallas till arbete dag för dag och där garantier för fortsatt arbete saknas.

– Ja, andelen behovsanställda har ökat snabbt, säger Mattias Holmén, nationell ordförande i Seko Citymailklubben.