Seko Stockholm säger nej till LAS-utredningens förslag

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vid Seko Stockholms årsmöte den 2 september antogs ett remissvar på LAS-utredningen. I svaret konstateras att LAS (Lagen om anställningsskydd) utgör en symbol för ”många av de förbättringar som gynnat breda löntagargrupper i Sverige under 1900-talet”.

Seko Stockholm kritiserar därför utredningen En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Utredningen föreslår bland annat att de nuvarande två undantagen från turordningsreglerna i företag med upp till 10 anställda ska utökas till fem undantag oavsett företagens storlek. Ett annat förslag är att uppsägningar av personliga skäl inte ska kunna ogiltigförklaras om en arbetsgivare har högst 15 anställda.

Mot denna bakgrund beslutade Seko Stockholm att kräva:

  • Låt nuvarande regelverk gällande turordningsreglerna förbli orört.
  • Bibehåll saklig grund-begreppet.
  • Befäst trygga anställningsformer som norm.
  • Såklart ska arbetsgivaren betala ut lön om en tvist inte är avgjord.

Läs också:
Seko Stockholms första digitala årsmöte

Seko Stockholm motionerade till LO:s representantskap

Seko Stockholms årsmöte skrev även en motion till LO:s representantskap om LAS. I motionen uppmanades LO till tre saker:

  • Att förpassa LAS-utredningen till papperskorgen.
  • Att deklarera att varje försök från regeringen och dess samarbetspartier om ny lagstiftning som försämrar anställningstryggheten kommer att besvaras av strejk från LO-förbunden.
  • Att LO ska söka stöd hos TCO och Saco för samordnade stridsåtgärder för att försvara anställningstryggheten.

Förhandlingarna mellan parterna har brutit samman

Natten mellan den 30 september och den 1 oktober bröt förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO, PTK (tjänstemännen) och Svenskt Näringsliv samman. Vad som händer nu är oklart. Enligt Januariavtalet ska regeringen lägga fram ett förslag i enlighet med utredningens förslag (En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30). Men den utredningen har kritiserats hårt av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Vidare är det inte säkert att utredningens förslag skulle få stöd i riksdagen.

Foto: Wikipedia

Fakta. Lagen om anställningsskydd, LAS

En anställning som inte uttryckligen är en tidsbegränsad anställning är en tillsvidareanställning (fast anställning) enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetsgivare kan säga upp en tillsvidareanställd av två olika orsaker:

Uppsägning på grund av arbetsbrist. (Det sker om en verksamhet eller en del av en verksamhet läggs ner. Det kan bero på minskad lönsamhet, indragna offentliga bidrag eller att ett företag byter inriktning.)

Uppsägning på grund av personliga skäl. Det handlar om misskötsel av olika slag.

Både uppsägningar på grund av arbetsbrist och av personliga skäl ska ske på saklig grund. Av de uppsägningar som sker är cirka 98 procent orsakade av arbetsbrist och 2 procent av personliga skäl.

En uppsägning på grund av arbetsbrist kan vara fingerad, arbetsgivaren kanske inte alls behöver dra ner på verksamheten utan försöker bara byta ut personalen. Då är inte uppsägningarna sakligt grundade. Fall som handlat om fingerade uppsägningar på grund av arbetsbrist har tagits upp i Arbetsdomstolen.

Likaså kan en uppsägning av personliga skäl sakna saklig grund. Det kanske inte alls handlar om misskötsel utan om att arbetsgivaren vill göra sig av med en kritisk eller fackligt engagerad anställd. Om den anställde inte anser att uppsägningen är saklig kan hen överklaga beslutet. Den anställde kan få stöd från sin fackliga organisation i den processen. Så länge tvisten inte är löst har den anställde rätt till fortsatt anställning.

En anställd kan också bli avskedad vid grov misskötsel. Även ett avskedande kan överklagas.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller turordningsreglerna, det vill säga principen sist in, först ut. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. En arbetsgivare med högst tio anställda får göra två undantag från turordningsreglerna. En arbetsgivare som har anställda inom olika yrkeskategorier kan ibland dela in de anställda i olika turordningskretsar. Turordningsreglerna gäller enbart för tillsvidareanställda och inte för dem med tidsbegränsade anställningar.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.