Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm arrangerade årsmötet i ABF-huset den 12 april. 43 röstberättigade ombud deltog (det exakta antalet varierade under mötets gång). Tillsammans representerade de Seko Stockholms 50 klubbar, i vilka ordföranden Karin Åkersten öppnade mötet och konstaterade att Seko Stockholm består av 50 klubbar med sammantaget 14 629 aktiva medlemmar. Karin Åkersten konstaterade: Går vi inte till jobbet stannar Sverige. Mötet valde därefter Ingela Edlund till mötesordförande och Gunnar Westin till mötessekreterare.

Gunnar Westin informerade mötet om det nybildade nätverket Välfärdsalliansen där Seko Stockholm ingår tillsammans med bland annat Gemensam välfärd, Elektrikerna, Hotell och Restaurangfacket, Unga Byggare, Hyresgästföreningen region Stockholm, Nätverket rädda Hyresrätten, Norra Järva stadsdelsråd och Klimataktion. Välfärdsalliansen kommer att anordna en första större demonstration som går till Mynttorget utanför Riksdagshuset den 16 maj, och driver frågor om välfärd, arbetsrätt och anställningstrygghet, fler allmännyttiga bostäder och rättvis klimatomställning. Snart lanseras nätverkets Facebooksida.

Årsmötet diskuterade styrelsens förslag till uttalande, Stärk kampen mot högerkrafterna. Kalle Linder från Verkstadsklubben yrkade på ett tillägg om de allt fler osäkra anställningarna. Årsmötet antog uttalandet och gav styrelsen i uppdrag att göra det tillägg som Linder föreslagit.

Motionen Inga undantag i turordningsreglerna, från Seko Postklubb Stockholm, ledde till en lång diskussion. Motionen bestod av tre att-satser: Den första kräver att Seko ska motsätta sig varje överenskommelse mellan parterna som försvagar turordningsreglerna, den andra att Seko inleder en kampanj kring detta på arbetsplatserna och den tredje att Seko gentemot övriga fackförbund driver frågan om en politisk generalstrejk för att sätta press på regeringen.

Styrelsen hade förslagit att samtliga att-satser skulle besvaras, bland annat med motiveringen att beslut i frågan om att driva frågan om en generalstrejk först bör fattas i ett senare skede när det står klart vad regeringen kommer att föreslå om arbetsrätten. Vid mötet förklarade Karin Åkersten styrelsens hållning.

Jannis Konstantis från Tunnelbaneklubben föreslog tvärtom att samtliga att-satserna borde bifallas. Han menade att Seko inte borde agera underdånigt och låta Svenskt Näringsliv styra den politiska dagordningen.

Mötesordföranden Ingela Edlund kom med sakupplysningen att årsmötet inte kan besluta om hur hela förbundet ska agera, men att motionen bör tolkas som en uppmaning till förbundet.

Johnny Naderus, från Banklubben, intog en mellanposition och menade att det gick att förhålla sig till frågan på två sätt: Dels att lyfta vad breda medlemsgrupper anser, och utifrån detta borde motionens att-satser antas. Dels att rikta tydliga krav mot förhandlarna (arbetsrätten ska både förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och utredas i en offentlig utredning), och utifrån detta perspektiv låg Karin Åkerstens hållning närmast till hands.

Jannis Konstantis föreslog att mötet inte skulle besluta om alla att-satserna i klump, utan istället ta de tre att-satserna var för sig. Årsmötet gick till omröstning. När det gällde den första att-satsen (att Seko motsätter sig varje överenskommelse som innebär försvagade turordningsregler) gick mötet på styrelsens förslag och ansåg att-satsen vara besvarad. När det gällde den andra att-satsen (att Seko bör inleda en kampanj för att försvara arbetsrätten och anställningstryggheten) gick mötet på Konstantis förslag, vilket innebar att-satsen blev bifallen. Även när det gällde den tredje att-satsen (att Seko bör uppmana till generalstrejk om arbetsrätten hotas av försämringar) gick mötet på Konstantis förslag.

Den andra motionen Försvara strejkrätten, även den från Seko Postklubb Stockholm, klarades av betydligt snabbare. I de två att-satserna stod att Seko bör dra sig ur den uppgörelse om en försvagad strejkrätt som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv kommit överens om, och att Seko bör driva denna uppfattning i LO-styrelsen. Motionen antogs i sin helhet, enhälligt av årsmötet.

Seko Stockholms nya styrelse.

Därefter gick årsmötet över till att genomföra personalval. Föredragande från valberedningen var Anna-Karin Lindberg. Hon föreslog att Karin Åkersten skulle väljas om till ordförande för en ny period. Årsmötet valde enhälligt Karin Åkersten, varpå följde årsmötets längsta applåd.

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valde årsmötet Linnea Garli (Trafik), Erik Persson (Post) och Ove Skagerström (Väg & Ban) i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog därefter val av följande personer till ersättare (i turordning) Mattias Åberg (Vård), Viktor Risling (Trafik), Monika Roll (Trafik), Peter Eriksson-Karlsson (Civil), Alexander Petersson (Vård) och Ingela S Ottosson (Trafik).

Efter att förslaget presenterats uppstod en viss diskussion med pläderingar för olika personer. Johnny Naderus yrkade till sist på att valberedningens förslag borde antas i sin helhet. Årsmötet beslutade också att följa valberedningens förslag.

Till ny revisor valdes Markus Nordanstig och till revisorssuppleant Arne Grentzelius och till fanbärare valdes Jan Höijer och Alf Reiner, båda från klubben på MTR.

En av årsmötets längsta punkter blev valet av tre personer till nästa års valberedning. Valberedningen föreslog Andreas Asp (Post), Anna-Carin Lindberg (Post) och Alexander Koliopanos (Ban) som samtliga stod på allvar. Men även Kadir Kasirga (Vård) blev nominerad vid mötet av den avgående styrelseledamoten Mikko Svensson. Årsmötet genomförde en sluten omröstning. De tre som föreslagits av valberedningen blev valda.

Björn Elmbrant signerar sina nya bok.

Under årsmötet hölls också två föreläsningar. Den första som talade var Enna Gerin från Katalys. Hon menade att Sverige genomgått en motreformation där skattekvoten sänkts och där särskilt höginkomsttagare fått sänkta skatter. Hon beskrev Sverige som ett högerland där högern har en majoritet i riksdagen. Enna Gerins slutsats var att arbetarrörelsen förlorat på en marknadsliberal politik och att enda möjligheten för att vända utvecklingen är att vrida politiken åt vänster. Hon pekade bland annat på den progressiva regeringen i Portugal som ett positivt exempel.

Den andre talaren var författaren Björn Elmbrant som berättade om sin nya bok Marknadens tyranni. Hans tes är att Sverige och andra västländer utsatts för ett 40-årigt ideologiskt experiment grundat på en övertro på avregleringar, privatiseringar och stora skattesänkningar. Elmbrant menar att vi har ett ansvar att reda ut varför vi har hamnat där vi har hamnat. Först med sådana insikter är det möjligt att ändra riktning på politiken och försvara demokratin. Samtliga ombud fick också ett exemplar av Elmbrants bok.

Till sist avslutade ordföranden Karin Åkersten årsmötet och tackade alla ombud som deltagit.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.