Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Posted · Add Comment

Den 12 april höll Seko Stockholm årsmöte på van der Nootska palatset i Stockholm. 55 röstberättigade ombud fattade en rad viktiga beslut. På plats fanns även flera andra medlemmar och en rad representanter från förbundet.

Året som gått

Mötet inleddes med att ordförande Karin Åkersten redogjorde för det senaste verksamhetsåret. Hon berättade bland annat om att två strejkvarsel lades inom spår- och telebranschen. Visserligen blev båda varslen avbrutna i sista sekund, men aktiviteterna gav Seko Stockholm nya erfarenheter och regionen lyckades väl med att nå ut till och organisera både förtroendevalda och medlemmar i förberedelserna. En ytterst konkret lärdom var, betonade Karin, att Seko Stockholm behöver medlemmarnas mejladresser för att kunna mobilisera.

Karin Åkersten redogjorde också för organisatoriska satsningar under året, som styrelseutveckling och A-gruppens arbete för att rekrytera och organisera fler anställda. Väldigt viktigt för Seko Stockholm är att vara synliga på arbetsplatserna, både för medlemmarna och för oorganiserade anställda.

Karin berättade vidare att Seko Stockholm är med och driver ett center för papperslösa och att aktiva medlemmar är med och bemannar centret.

Hon redogjorde också för ett antal fackliga frågor som varit viktiga under året, som att konduktörerna på Tvärbanan blivit av med jobben och cirkusen på Reneriet där nästan hälften av de anställda sades upp för att ersättas av nyanställd personal. I båda dessa frågor har Seko Stockholm varit aktiva och gett understöd till klubbarnas arbete för att försvara medlemmarnas anställningar.

Under året arrangerade Seko Stockholm en hearing för politiker om verksamhet som bedrivs på entreprenad och där ägarmakten bland annat har flyttats till Kina, Tyskland och Danmark. Vid hearingen vittnade en rad anställda om villkoren i de upphandlade företagen. Karin Åkersten noterade att politiska företrädare för de rödgröna partierna deltog vid hearingen, men att ingen från alliansen kom och lyssnade.

Karin informerade också om den kommande medlemsveckan då både förtroendevalda och anställda inom Seko Stockholm besöker arbetsplatser och samtalar med medlemmar och anställda.

Flera Seko-medlemmar på valbar plats i höstens val

Karin och Gunnar Westin från styrelsen informerade därefter om att flera av Seko Stockholms medlemmar finns på valbara platser i valet i höst. Bland aktiva i Seko Stockholm finns både socialdemokrater och vänsterpartister på valbar plats. Karin betonade hur viktigt det är för arbetsvillkoren att det blir ett skifte vid makten i landstinget efter valet.

I dag styr alliansen och SD, men för att få rättvisa och ordning och reda behövs ett rödgrönt styre.

Gunnar underströk att Seko Stockholm kommer att kraftsamla till 1 maj, bland annat med sillunch och kolonner i socialdemokraternas och vänsterns tåg.

Göran Greider berättade om Populistiska manifestet

Direkt efter lunch höll författaren Göran Greider ett föredrag vid årsmötet. Temat var den nyutkomna boken Populistiska manifestet som han skrivit tillsammans med Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Enligt Greider är boken en stridsskrift som slår åt alla håll, mot borgerlig självgodhet men också på elitism inom vänstern. Greider menade att det nu behövs ett försvar av en vänsterpopulism där vänstern talar för folket. Han berättade att boken består av 151 teser som kan fungera som en ny kompassriktning för vänstern och arbetarrörelsen. Samtliga deltagare vid årsmötet fick också ett exemplar av Greiders och Linderborgs bok.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth valtalade och blev grillad

Därnäst på dagordningen var ett föredrag av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Han betonade hur avgörandet valet blir i höst. Särskilt tryckte Eneroth på att alliansen och SD tillsammans vill underminera LAS och göra det lättare för arbetsgivare att använda tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Eneroth varnade för att alliansen och SD kan skapa ett system där stora grupper av arbetstagare permanent nekas en fast anställning.

Eneroth lovade också nya ekonomiska satsningar på underhållet av järnvägen. Han berättade också om den utredning som regeringen tillsatt för att undersöka om ”överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket”.

Efter föredragningen begärde Johnny Nadérus från Banklubben på Infranord i Stockholm ordet. Han läste högt ur direktiven till den nya utredningen: 

”Regeringen anser därför att det bör utredas hur den verksamhet som avser basunderhåll som Infranord AB i dag bedriver på uppdrag av Trafikverket skulle kunna föras över till Trafikverket som då ska återgå till att genomföra delar av basunderhållet i egen regi. Infranord AB ska därmed upphöra med att tillhandahålla tjänster för basunderhåll på den statliga järnvägsanläggningen. Övriga basunderhåll som Trafikverket beställer från andra leverantörer ska tills vidare upphandlas i konkurrens.”

Johnny Nadérus hävdade därefter att regeringen inte efterlevt löftet från förra valet att allt underhåll av järnvägen skulle återföras till staten. Direktiven visar att regeringen bara vill föra tillbaka det underhåll som sköts av Infranord.

Eneroth svarade att direktiven nog kan tolkas på olika sätt, att detta ändå var ett steg i rätt riktning och att regeringen kommer satsa långt mer pengar än alliansen på infrastruktur, däribland underhåll av järnvägen.

Motion och årsbokslut

Årsmötet beslutade att godkänna årsbokslutet och att ge styrelsen ansvarsfrihet. En motion hade kommit in till årsmötet. Motionen gick ut på att Seko Stockholm ska avsluta samarbetet med Nordea eftersom banken flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors för att undkomma bankskatt. Detta, ansåg motionären, vara cyniskt eftersom Nordea tidigare har fått miljardstöd från svenska staten under tidigare bankkriser.

Årsmötet sade ja till motionen, men styrelsen underströk att det kan ta tid att flytta pengarna från Nordea till en annan bank. Ett första steg blir att undersöka hur det ska gå till.

Nya val

Nästa punkt på dagordningen var val. Efter en lång diskussion och flera nya nomineringar röstade årsmötet till sist helt och hållet på valberedningens förslag. Det innebar följande:
• Stefan Andersson (Trafik) valdes till kassör för 2 år.
• Gunnar Westin (Post), Gerardo Berrios (Post), Lina El Yafi (Trafik) och Åsa Einerstam (Post) valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 år.
• Mattias Åberg (Vård), Kadir Kasirga (Vård), Ingela S Ottosson (Trafik), Viktor Risling (Trafik), Ove Skagerström (Väg & Ban) samt Kjell Stenersjö (Väg & Ban) valdes till ersättare i nämnda ordning för 1 år.
• Sandra Altamirano valdes till revisor för 2 år och Markus Nordanstig valdes till revisorsersättare för 1 år.

Mest debatt om uttalandena

Mest diskussion under mötet uppstod i samband med att två uttalanden antogs. Det första uttalandet, Försvara strejkrätten ledde inte till någon debatt, och uttalandet antogs enhälligt.

Debatt blev det däremot i förhållande till det andra uttalandet Stefan Löfven: Uppfyll vallöftet Nu. Kärnan i detta uttalande var kravet att ”Regeringen ska uppdra åt Trafikverket att ta fram en plan för hur hela landets järnvägsunderhåll skall organiseras av Trafikverket själva.”

Stefan Söderholm och Ulf Eriksson, ombud från Eltel, framförde att det finns kritik mot den linje Seko Stockholm drivit hos de privata entreprenörerna och ställde frågan om hur styrelsen tänkt i frågan om vad som ska hända med medlemmarna hos de privata entreprenörerna vid ett eventuellt förstatligande.

Gunnar Westin svarade att styrelsen är medveten om att det finns olika åsikter bland medlemmarna i underhållsföretagen, men att ställningstagandet om ett sammanhållet förstatligat banunderhåll i Trafikverkets regi utgått från övertygelsen om att detta ligger i medlemmarnas intresse, likväl som i samhällets. I uttalandet finns också, betonade Westin, det uttryckliga kravet att samtliga anställda som arbetar för de privata entreprenörerna ska garanteras fortsatt anställning genom att dessa förs över till Trafikverket i en verksamhetsövergång som inkluderar personalövertagande.

Håkan Englund och Jörgen Lundström, förtroendevalda på Infranord, underströk i sina anföranden att kravet på ett återförstatligande ur ett fackligt perspektiv är avgörande både för att slå mot företagens försök att spela ut olika grupper av arbetare mot varandra och för att komma till rätta med den otrygghet som följer på upphandlingssystemet, och som gör att många anställda flyr branschen.

Även detta uttalande antogs efter handuppräckning (en överlägsen majoritet för). Uttalandet fick dock ett mindre tillägg som förtydligade att det syftar på dagens skrivningar i LAS om verksamhetsövergång och personalövertagande.

Slutet gott

Till sist avslutades årsmötet. Ombuden applåderade och banderoller och standard plockades ner. Ute sken vårsolen.