Rapport från Seko Stockholms klubbkonferens

Seko Stockholm arrangerade en klubbkonferens i ABF-huset den 16 november. Mötet inleddes av ordförande Karin Åkersten. Hon underströk vikten av att stärka det fackliga engagemanget och inte låta sig påverkas alltför mycket av det dystra politiska läget både i Sverige och omvärlden.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Angående mötet förklarade Karin Åkersten att det från och med i år kallas för klubbmöte och inte enbart höstmöte. En orsak är att arbetsordningen ändrats. Det är inte längre Seko Stockholm som beslutar om budgeten utan det görs av förbundet centralt. 

Till mötesordförande valdes Carolin Evander, ombudsman vid Seko Stockholm. Antalet röstberättigade ombud fastställdes till 18 personer.

Klubbmötet antog en ny aktivitetsplan. I den lyftes tre av förbundets mest prioriterade områden särskilt fram: organisera & rekrytera, avtalsrörelsen och studier. Till det fogades de prioriteringar som särskilt görs av Seko Stockholm: facklig-politisk samverkan, satsningar på att nå ungdomar, upprätthållande av lokalorganisationen och samverkan med LO-distriktet och LO-facken. Dessa övergripande mål konkretiseras i elva punkter i aktivitetsplanen (se faktaruta nedan).

Vid årsmötet den 29 mars 2023 kommer det att ske fyllnadsval av personer till Seko Stockholms styrelse samt nyval av bland annat fanbärare. Anna-Carin Lindberg från valberedningen uppmanade alla att fundera på lämpliga kandidater. Klubbmötet beslutade att nominerings- och motionsstopp ska vara den 24 februari 2023. 

Under klubbmötet skedde flera föredragningar om bland annat avtalsrörelsen, kommande upphandlingar i Stockholmsregionen, försäkringsfrågor, valet av ny avtalssekreterare i Seko och Sekos valarbete. 

Valledaren Alexander Petersson skötte rapporteringen om den sistnämna punkten, det vill säga om Seko Stockholms valarbete. Han berättade att Seko Stockholm genomfört aktiviteter i syfte att Sverige att främja en socialdemokratiskt ledd regering, något som enligt Sekos analyser bäst skulle gynna förbundets olika branschkrav. 

Som en del av valarbetet genomförde Seko Stockholm 3 033 samtal. Dessa skedde genom arbetsplatsbesök och genom att ringa medlemmar, för att klara det sistnämna använde Sekos företrädare det ringverktyg som tagits fram av LO. Seko Stockholm fick också möjlighet att överta en valstuga i Solna.

Klubbmötet avslutades med att Anders Lindberg, Aftonbladets politiske chefredaktör presenterade en valanalys

Allra sist avslutade Karin Åkersten mötet. Hon var särskilt nöjd med att Seko Stockholm slagit fast en ny aktivitetsplan:

– Det är något som pekar framåt och skapar struktur i vårt arbete, konstaterade hon.

Text & foto: Mats Wingborg

Fakta. Seko Stockholms nya aktivitetsplan

Seko Stockholms aktivitetsplan har rubriken: Större och starkare 2023. Planen innehåller elva punkter med flera underpunkter. Här presenteras huvudpunkterna och ett sammandrag av centrala underpunkter:

1. Facklig-politisk verksamhet. Däribland ska Seko Stockholm ”vara en aktiv röst i diskussioner och debatter om vikten av ett radikalt reformprogram för arbetarrörelsen”.

2. Avtalsrörelsen. Seko Stockholm ska vara beredd att agera och fungera som konfliktsamordnare i händelse av konflikt. Avgörande är att hålla medlemmar och klubbar informerade om vad som sker i avtalsrörelsen.

3. Informationsarbete. Det ska ske genom nyhetsbrev, närvaro på sociala medier, tidningen Första Linjen m.m.

4. Ungdomsarbete. Seko Stockholm ska stödja ungdomsansvariga och vara aktiva i förbundets och LO:s ungdomsarbete. Särskilt viktigt är att stötta Seko Stockholms ungdomskommitté.

5. Arbete och mångfald. Seko Stockholm ska verka för inkluderande arbetsplatser, för mångfald och mot rasism. Det ska bland annat ske genom att bistå klubbarnas jämställdhets- och integrationsansvariga. Seko Stockholm ska vidare vara med och bemanna Fackligt center för papperslösa samt delta i Pride.

6. Kontakt med klubbarna. Seko Stockholm ska aktivt stärka det lokala fackliga arbetet och stötta klubbar i behov av stöd. Särskilda insatser kommer att behövas inför och under upphandlingarna av tunnelbanan, lokalbanorna och Spårväg City.

7. Företräda medlemmar i regionklubbarna. Det ska bland annat ske genom att stärka Regionklubben i syfte att ge dess medlemmar ett likvärdigt medlemskap.

8. Organisering. Öka antalet medlemmar och stärka klubbar i behov av stöd. Det ska bland annat ske genom en medlemsrekryteringsvecka under hösten. Vidare ska Seko Stockholm anordna utbildning i medlemsrekrytering för A-gruppen och förtroendevalda i klubbarna.

9. Arbetsmiljöarbete. Seko Stockholm ska fortsätta arbetet med att bilda en regional arbetsmiljökommitté. Seko Stockholm ska också delta i arrangerandet av Workers’ Memorial Day den 26 april.

10. Utbildning. Seko Stockholm ska bland annat anordna introduktionsutbildningar i regionens regi. Vidare ska Seko Stockholm rekrytera deltagare till förbundets och LO-distriktets kurser. Särskilt viktigt är att stärka de studieansvariga på klubb- och sektionsnivå.

11. Försäkringar. Seko Stockholm ska föra ut information om fackliga försäkringar till klubbarna.

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.